Muốn thoát hỏi chế độ lọc, ta thực hiện thao tác nào sau đây? A. Vào dải lệnh Data –> Filter –> Advanced B. Vào dải lệnh Data –> Filter C. Vào dải

Photo of author

By Amara

Muốn thoát hỏi chế độ lọc, ta thực hiện thao tác nào sau đây?
A. Vào dải lệnh Data –> Filter –> Advanced
B. Vào dải lệnh Data –> Filter
C. Vào dải lệnh Data –> Sort
D. Vào dải lệnh Data –> Clear
Leave a Comment