Nam đi xe đạp từ nhà đến trường qua hai quảng đường, trên quảng đường thứ nhất dai 180m hết 2 phút và trên quãng đường thứ hai dài 80m hết 3s. tính vậ

By Camila

Nam đi xe đạp từ nhà đến trường qua hai quảng đường, trên quảng đường thứ nhất dai 180m hết 2 phút và trên quãng đường thứ hai dài 80m hết 3s. tính vận tốc trung bình của nam trên mỗi quãng đường và trên cả quãng đường

0 bình luận về “Nam đi xe đạp từ nhà đến trường qua hai quảng đường, trên quảng đường thứ nhất dai 180m hết 2 phút và trên quãng đường thứ hai dài 80m hết 3s. tính vậ”

 1. Đổi 2 phút = 120 giây

  Tóm tắt:

  $S_{1}$ = 180m

  $S_{2}$ = 80m

  $t_{1}$ = 120 giây

  $t_{2}$ = 3 giây

  $V_{tb1}$ = ? m/s

  $V_{tb2}$ = ? m/s

  $V_{tb}$ = ? m/s

  $t$ = ? giây

  $S$ = ? m

  Giải:

  Vận tốc trung bình trên quãng đường thứ nhất là:

  $V_{tb1}$ = $\frac{S_1}{t_1}$ = $\frac{180}{120}$ = 1.5 (m/s)

  Vận tốc trung bình trên quãng đường thứ nhất là:

  $V_{tb2}$ = $\frac{S_2}{t_2}$ = $\frac{80}{3}$ ≈ 26.6 (m/s)

  Cả quãng đường dài là:

  $S$ = $S_1 + S_2$ = 180 + 80 = 260 (m)

  Thời gian đi cả quãng đường là:

  $t$ = $t_1 + t_2$ = 120 + 3 = 123 (giây)

  Vận tốc trung bình trên cả quãng đường là:

  $V_{tb}$ = $\frac{S}{t}$ = $\frac{260}{123}$ ≈ 2.11 (m/s)

  Trả lời

Viết một bình luận