Nêu các yếu tố ảnh hưởng đến độ tan trong nước của một chất

By Sadie

Nêu các yếu tố ảnh hưởng đến độ tan trong nước của một chất

0 bình luận về “Nêu các yếu tố ảnh hưởng đến độ tan trong nước của một chất”

 1.  

  Giải thích các bước giải:

  Các chất rắn khi hòa tan trong nước có độ tan phụ thuộc vào nhiệt độ.

  – Độ tan của một chất tăng khi nhiệt độ tăng nếu quá trình hòa tan đó là thu nhiệt.

  Ví dụ: NH4Cl, KNO3, … tan nhiều khi đun nóng.

  – Độ tan của chất khí giảm khi nhiệt độ tăng vì quá trình hòa tan của chất khí tỏa nhiệt.

  – Các chất lỏng khi trộn lẫn với nhau xảy ra một trong các trường hợp sau:

  + Hòa tan vô hạn: chúng hòa tan trong nhau không theo tỉ lệ. Ví dụ: rượu và nước, axit sunfuric và nước.

  + Hòa tan có giới hạn: chúng hòa tan một phần trong nhau. Ví dụ: ete và nước, anilin và nước.

  + Không tan: thực tế chúng không tan trong khi trộn lẫn. Ví dụ: thủy ngân và nước, benzen và nước.

  Đa số trường hợp khi nhiệt độ tăng thì độ tan tương hỗ vào nhau của chất lỏng tăng.

  Trả lời
 2.  Độ hòa tan của một chất phụ thuộc chủ yếu vào các tính chất vật lý và hóa học của chất tan đó và dung môi cũng như nhiệt độ, áp suất và pH của dung dịch đó đồng thời cả nhiệt độ

  #Học tốt ^^#

  Trả lời

Viết một bình luận