Nếu chiều dài của hình chữ nhật tăng thêm 20% số đo của nó và chiều rộng giảm 20% số đo của nó thì diện tích bị giảm 30????2. Vậy diện tích của hình chữ

Photo of author

By Sadie

Nếu chiều dài của hình chữ nhật tăng thêm 20% số đo của nó và chiều rộng giảm 20% số đo của nó thì diện tích bị giảm 30????2. Vậy diện tích của hình chữ nhật đó là …m2. *
Viết một bình luận