Nêu đặc điểm cấu tạo và cho ví dụ từng nhóm chim? Câu 2: Nêu đặc điểm chung(trừ cấu tạo trong) của lớp Chim? Câu 3: Cho những ví dụ về các mặt lợi ích

By Samantha

Nêu đặc điểm cấu tạo và cho ví dụ từng nhóm chim?
Câu 2: Nêu đặc điểm chung(trừ cấu tạo trong) của lớp Chim?
Câu 3: Cho những ví dụ về các mặt lợi ích và tác hại của lớp Chim đối với con người?
Viết một bình luận