Nếu đốt cháy hoàn toàn một dây nhôm trong không khí đến khi cháy hết ta thu được 122,4 gam chất rắn Al2O3.Tính: a) Khối lượng của dây nhôm đã đốt b)Th

Photo of author

By Everleigh

Nếu đốt cháy hoàn toàn một dây nhôm trong không khí đến khi cháy hết ta thu được 122,4 gam chất rắn Al2O3.Tính:
a) Khối lượng của dây nhôm đã đốt
b)Thể tích không khí(đktc) cần dùng; biết khí oxi chiếm 20% thể tích không khí.
(Biết Al: 27; O: 16)
Leave a Comment