Nếu hai đường tròn có bán kính lần lượt là 5cm và 3cm và khoảng cách hai tâm là 7cm thì hai đường tròn A. cắt nhau tại hai điểm. B. tiếp xúc trong. C.

Photo of author

By Eliza

Nếu hai đường tròn có bán kính lần lượt là 5cm và 3cm và khoảng cách hai tâm là 7cm
thì hai đường tròn
A. cắt nhau tại hai điểm. B. tiếp xúc trong. C. tiếp xúc ngoài. D. không có điểm chung.
bn nào gthich hộ mk vs
Viết một bình luận