Nêu hiện tượng và viết PTHH khi cho `Na_2SO_4` vào `Ba(NO_3)_2`.

Photo of author

By Adalynn

Nêu hiện tượng và viết PTHH khi cho `Na_2SO_4` vào `Ba(NO_3)_2`.
Leave a Comment