nếu khối lượng của 2 vật tăng gấp đôi để lực hấp dẫn giữa chúng không đổi thì khoảng cách giữa chung là bao nhiêu

Photo of author

By Kylie

nếu khối lượng của 2 vật tăng gấp đôi để lực hấp dẫn giữa chúng không đổi thì khoảng cách giữa chung là bao nhiêu
Leave a Comment