nếu lấy cùng số mol mỗi kim loại:Mg,Al để phản ứng dung dịch axitclohyric HCl có dư thì kim loại nào cho ra khí hidro nhiều nhất

By Amara

nếu lấy cùng số mol mỗi kim loại:Mg,Al để phản ứng dung dịch axitclohyric HCl có dư thì kim loại nào cho ra khí hidro nhiều nhất
Viết một bình luận