Nêu nguyên nhân dẫn tới thắng lợi và cách đánh sáng tạo của quân ta trong Cuộc kháng chiến chống quân xâm lượt Tống của Lý Thường Kiệt.

Photo of author

By Anna

Nêu nguyên nhân dẫn tới thắng lợi và cách đánh sáng tạo của quân ta trong Cuộc kháng chiến chống quân xâm lượt Tống của Lý Thường Kiệt.

0 bình luận về “Nêu nguyên nhân dẫn tới thắng lợi và cách đánh sáng tạo của quân ta trong Cuộc kháng chiến chống quân xâm lượt Tống của Lý Thường Kiệt.”

  1. Nguyên nhân thắng lợi -Thứ nhất, là do tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí bất khuất và lòng tự cường dân tộc của quân dân ta. Trong cuộc kháng chiến chống Tống lần thứ hai, Lý Thường Kiệt đã từ bỏ danh vọng bổng lộc, xin triều đình mời Lý Đạo Thành về Thăng Long nhậm chức Tể tướng, còn ông chỉ tổ chức kháng chiến mà không tham gia các chức vụ trong vương triều. -Thứ hai, là do khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc. Trong cuộc kháng chiến, nhân dân ta đã nhất trí một lòng xung quanh triều đình hoặc bộ tham mưu cùng chung sức đánh giặc. – Thứ ba, là sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của các tướng lĩnh chỉ huy mà tiêu biểu là Lý Thường Kiệt. – Thứ tư, nguyên nhân khách quan : khí hậu nóng nực ở phương Nam là một trở lực lớn đối với quân xâm lược ; địa hình của đất nước ta không phù hợp với sự di chuyển và chiến đấu của quân Tống ; việc tiếp tế của giặc gặp nhiều khó khăn, khiến địch lúng túng, tinh thần bị dao động… b) Ý nghĩa lịch sử – Thắng lợi của các cuộc kháng chiến đã củng cố chính quyền phong kiến vững mạnh, tạo điều kiện xây dựng đất nước phát triển về mọi mặt kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội… Lòng tin của nhân dân với triều đình được nâng cao. – Thắng lợi của các cuộc kháng chiến đã chứng tỏ lòng yêu nước, bất khuất của dân tộc. – Để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của nhân dân ta sau này.

  2. Được đông đảo nhân dân ủng hộ

    Đường lối lãnh đạo đúng đắn

    Chỉ huy giỏi của Lý TK

Viết một bình luận