Nêu phương trình và viết phản ứng minh họa A. C2h2 vào ống nghiệm đựng dd AgNO3 /NH3 B. Cho Na vào bình chứa CH3OH c. Cho glixerol tác dụng với Cu(

Photo of author

By Vivian

Nêu phương trình và viết phản ứng minh họa
A. C2h2 vào ống nghiệm đựng dd AgNO3 /NH3
B. Cho Na vào bình chứa CH3OH
c. Cho glixerol tác dụng với Cu( OH)2
d. Cho andehit ãetic vào Cu(OH)2 / NaOH đun nóng
Leave a Comment