Nếu tăng CD của HHCN lên 10%, giảm CR đi 20% để V của HHCN tăng 32% thì CD tăng bao nhiêu %

Photo of author

By Ariana

Nếu tăng CD của HHCN lên 10%, giảm CR đi 20% để V của HHCN tăng 32% thì CD tăng bao nhiêu %
Viết một bình luận