ngày 1 bán đc 24 tấn ngày 2 bán đc 26 tấn Vậy số gạo bán trong ngày 1 chiếm bao nhiêu phần trăm so với ngày 2

Photo of author

By aihong

ngày 1 bán đc 24 tấn ngày 2 bán đc 26 tấn
Vậy số gạo bán trong ngày 1 chiếm bao nhiêu phần trăm so với ngày 2
Viết một bình luận