Ngày 21/7/1954, nước ta đã kí hiệp định Giơ-ne-vơ với nước nào?

Photo of author

By Eva

Ngày 21/7/1954, nước ta đã kí hiệp định Giơ-ne-vơ với nước nào?
Leave a Comment