Ngay sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, để bảo vệ lãnh thổ của Tổ quốc, Việt Nam phải đối đầu trực tiếp với những lực lượng xâm lượ

Photo of author

By Vivian

Ngay sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, để bảo vệ lãnh thổ của Tổ quốc, Việt Nam phải đối đầu trực tiếp với những lực lượng xâm lược nào?
A. Tập đoàn Pôn Pốt, quân xâm lược Trung Quốc
B. Quân xâm lược Pháp, Trung Quốc
C. Quân xâm lược Mỹ, Pôn Pốt
D. Quân xâm lược Nhật, Trung Quốc
Leave a Comment