nghiệm của phương trình sinx + cosx =0 là

By Ruby

nghiệm của phương trình sinx + cosx =0 là

0 bình luận về “nghiệm của phương trình sinx + cosx =0 là”

 1. Đáp án:

  $x = -\dfrac{ \pi}4 + k \pi$ $(k\in\mathbb Z)$

  Lời giải:

  $\sin x+\cos x=0$

  $\Leftrightarrow\sqrt2\left({\dfrac1{\sqrt2}\sin x+\dfrac1{\sqrt2}\cos x}\right)=0$

  $\Leftrightarrow\sqrt2\left({\cos\dfrac{\pi}4\sin x+\sin\dfrac{\pi}4\cos x}\right)=0$

  $\Leftrightarrow\sqrt2  \sin\left({x+ \dfrac{\pi}4}\right) = 0$

  $⇔ \sin\left({x+\dfrac{\pi}4}\right) = 0$

  $⇔ x + \dfrac{\pi}4 = k\pi$

  $⇔ x = -\dfrac{ \pi}4 + k \pi$ $(k\in\mathbb Z)$.

  Trả lời

Viết một bình luận