Người ta xếp các hình lập phương nhỏ cạnh 1cm thành một hình lập phương lớn có cạnh 5 cm. Sau đó người ta sơn tất cả các mặt. Số hình lập phương nhỏ đ

Photo of author

By Lyla

Người ta xếp các hình lập phương nhỏ cạnh 1cm thành một hình lập phương lớn có cạnh 5 cm. Sau đó người ta sơn tất cả các mặt. Số hình lập phương nhỏ được sơn 2 mặt là:
A. 24 hình B. 30 hình C. 36 hình D. 40 hình
Viết một bình luận