Người thứ nhất có lượng khí lưu thôg trong 1 phút là 7560ml khí mỗi lần hít vào 420ml khí. Người thứ 2 có lượng khí lưu thông trong 1 phút là 7440ml k

Photo of author

By Alaia

Người thứ nhất có lượng khí lưu thôg trong 1 phút là 7560ml khí mỗi lần hít vào 420ml khí. Người thứ 2 có lượng khí lưu thông trong 1 phút là 7440ml khí,mỗi lần hít vào 620 ml khí biết rằng mỗi lần hít vào và thở ra luôn có 150ml khí nằm trong đường dẫn khí(khoảng chết)
a) tính nhịp hô hấp của người thứ nhất với người thứ 2
b) so sánh lượng khí hữu ích ở phế nang của người thứ 1 và người thứ 2 từ ví dụ trên ta rút ra đc kết luận j
Leave a Comment