nguyên tử của một nguyên tố a có tổng số hạt là 48 trong đó số hạt mang điệm gấp 2 lần số hạt k mang điện .tính số hạt mỗi loại .A thuộc nguyên tố nào

Photo of author

By Aubrey

nguyên tử của một nguyên tố a có tổng số hạt là 48 trong đó số hạt mang điệm gấp 2 lần số hạt k mang điện .tính số hạt mỗi loại .A thuộc nguyên tố nào vết KHHH
Leave a Comment