nhà an có ba con gà .sau hai ngày lại nhập thêm 3 con gà nữa hỏi tổng có bao nhiêu con gà

Photo of author

By Raelynn

nhà an có ba con gà .sau hai ngày lại nhập thêm 3 con gà nữa hỏi tổng có bao nhiêu con gà
Viết một bình luận