Nhà bác An có nuôi thỏ. Số thỏ này được nhốt vào 8 chuồng. Mỗi chuồng có 4 con thỏ. Hỏi nhà bác An có tất cả bao nhiêu con thỏ?

Photo of author

By Camila

Nhà bác An có nuôi thỏ. Số thỏ này được nhốt vào 8 chuồng. Mỗi chuồng có 4 con thỏ. Hỏi nhà bác An có tất cả bao nhiêu con thỏ?
Viết một bình luận