Nhà khoa học A.Nô-ben : “Tôi hy vọng rằng nhân loại sẽ rút ra được tùe những phát minh khoa học nhiều điều tốt hơn là xấu “. Em hiểu thế nào là về câu

Photo of author

By Jade

Nhà khoa học A.Nô-ben : “Tôi hy vọng rằng nhân loại sẽ rút ra được tùe những phát minh khoa học nhiều điều tốt hơn là xấu “. Em hiểu thế nào là về câu nói đó
Leave a Comment