Nhận biết các chất sau bằng một thuốc thử duy nhất: NaCl, HI, NaF, HBr, NaI, HI, NaBr, HCl

Photo of author

By Rylee

Nhận biết các chất sau bằng một thuốc thử duy nhất:
NaCl, HI, NaF, HBr, NaI, HI, NaBr, HCl
Leave a Comment