Nhân dịp ngày 1 – 6, một cửa hàng sách đã hạ giá 10% so với giá định bán, tuy vậy cửa hàng vẫn còn lãi 8%. Hỏi vào ngày thường khi cửa hàng không hạ g

Photo of author

By Hadley

Nhân dịp ngày 1 – 6, một cửa hàng sách đã hạ giá 10% so với giá định bán, tuy vậy cửa hàng vẫn còn lãi 8%. Hỏi vào ngày thường khi cửa hàng không hạ giá thì cửa hàng được lãi bao nhiêu phần trăm?
Viết một bình luận