Nhận xét chủ trương của Đảng vè 2 pTCM 1930-1931 va ptdc 1936-1939 giải thích

Photo of author

By Kinsley

Nhận xét chủ trương của Đảng vè 2 pTCM 1930-1931 va ptdc 1936-1939 giải thích

0 bình luận về “Nhận xét chủ trương của Đảng vè 2 pTCM 1930-1931 va ptdc 1936-1939 giải thích”

 1. * Chủ trương của Đảng trong phong trào cách mạng 1930 – 1931:

  – Đối tượng cách mạng: Nhằm vào kẻ thù chính là đế quốc Pháp và phong kiến tay sai.

  – Nhiệm vụ: Chống đế quốc, đòi tự do dân chủ, đòi cải thiện đời sống, chống khủng bố trắng, đòi thả tù chính trị.

  – Lực lượng cách mạng: công nhân và nông dân.

  – Hình thức, phương pháp đấu tranh: bãi công, biểu tình, biểu tình có vũ trang. Phương pháp đấu tranh là bí mật, bất hợp pháp.

  * Chủ trương của Đảng trong phong trào dân chủ 1936 – 1939:

  – Đối tượng cách mạng: nhằm vào kẻ thù chính là đế quốc phát xít, bọn phản động thuộc địa Pháp và tay sai của chúng.

  – Nhiệm vụ: chống phát xít, chống nguy cơ chiến tranh, chống phản động thuộc địa, đòi tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình.

  – Lực lượng cách mạng: Các giai cấp, tầng lớp (công nhân, nông dân, trí thức, dân nghèo thành thị) được tập hợp trong Mặt trận Dân chủ Đông Dương.

  – Hình thức, phương pháp đấu tranh: đấu tranh chính trị, hình thức hợp pháp, công khai, bán công khai, bán hợp pháp, kết hợp bí mật bất hợp pháp.

  => Những chủ trương trên của Đảng ta đưa ra đều phụ thuộc vào tình hình trong nước và quốc tế để đưa ra chủ trương phù hợp.

Viết một bình luận