Nhận xét nào sau đây là đúng? A: Nước tác dụng với tất cả các kim loại ở nhiệt độ thường. B: Trong nước C: Nước không cần cho nông nghiệp, công ng

Photo of author

By Rylee

Nhận xét nào sau đây là đúng?
A:
Nước tác dụng với tất cả các kim loại ở nhiệt độ thường.
B:
Trong nước
C:
Nước không cần cho nông nghiệp, công nghiệp, đời sống…
D:
Nước hòa tan được nhiều chất như đường kính trắng, cát, muối.

0 bình luận về “Nhận xét nào sau đây là đúng? A: Nước tác dụng với tất cả các kim loại ở nhiệt độ thường. B: Trong nước C: Nước không cần cho nông nghiệp, công ng”

Viết một bình luận