nhập vào 4 số a, b, c, d viết chương trình kiểm tra xem 4 cạnh đó có phải là độ dài của 1 hình thoi không

By Everleigh

nhập vào 4 số a, b, c, d viết chương trình kiểm tra xem 4 cạnh đó có phải là độ dài của 1 hình thoi không

0 bình luận về “nhập vào 4 số a, b, c, d viết chương trình kiểm tra xem 4 cạnh đó có phải là độ dài của 1 hình thoi không”

 1. program hinh_thoi;

  uses crt;

  var a,b,c,d:integer;

  begin

         clrscr;

         write(‘Nhap a: ‘);  readln(a);

         write(‘Nhap b: ‘);  readln(b);

         write(‘Nhap c: ‘);  readln(c);

         write(‘Nhap d: ‘);   readln(d);

         if (a=b) and (b=c) and (c=d) and (a>0) and (b>0) and (c>0) and (d>0) then

                write(‘La hinh thoi’)

                else write(‘Khong phai la hinh thoi’);

         readln;

  end.

  Trả lời

Viết một bình luận