Nhập vào một dãy số kiểm tra có bao nhiêu số nguyên tố

By Skylar

Nhập vào một dãy số kiểm tra có bao nhiêu số nguyên tố

0 bình luận về “Nhập vào một dãy số kiểm tra có bao nhiêu số nguyên tố”

 1. Program BTT;
  Uses crt;
  Var A: array[1..100] of longint;
      n,i,d: longint;
  Function ngto(a: longint): boolean;
  Var i: longint;
  Begin
          If a<2 then exit(false);
          For i:=2 to a div 2 do
                  If a mod i = 0 then exit(false);
                                      exit(true);
  End;
  Begin
          Clrscr;
          Write(‘Nhap n: ‘); Readln(n);
          d:=0;
          For i:=1 to n do
          Begin
                  Write(‘A[‘,i,’] = ‘); Readln(A[i]);
                  If ngto(A[i]) then inc(d);
          End;
          Write(‘Co ‘,d,’ so nguyen to’);
          Readln
  End. 

  Trả lời

Viết một bình luận