IX. Complete the passage with ONE suitable word in each space . The first Olympic Games were in Greece in 776 BC. (1)___________________ was only one

IX. Complete the passage with ONE suitable word in each ...

Read more

Giúp em giải bài này với ạ X =10t+0.1t^2 (m/s) a) Tìm vận tốc của vật sau 20 giây và quãng đường đi trong thời gian đó b) Tìm thời gian để vận tốc vật

Giúp em giải bài này với ạ X =10t+0.1t^2 (m/s) ...

Read more

VIII. Complete each sentence so that it means the same as the sentence above. 61. This room is larger than the one at the end of the corridor of t

VIII. Complete each sentence so that it means the same ...

Read more

Tìm GTLN của hàm số y=x(1-x)^3 với x thuộc[0,1] Mong mọi người giúp ạ. E cảm ơn

Tìm GTLN của hàm số y=x(1-x)^3 với x thuộc[0,1] Mong ...

Read more

tinh chu vi và diên tích của 1 hình vuông có cạnh 7phần10 dm

tinh chu vi và diên tích của 1 hình vuông ...

Read more

vật đang dao động điều hòa dọc theo đường thẳng . một điểm M nằm cố định trên đường thẳng đó , phía ngoài khoảng chuyển động của vật , tại thời điểm t

vật đang dao động điều hòa dọc theo đường thẳng ...

Read more

Số hs của một trường là số có 3 chữ số và lớn hơn 800 . Khi xếp thành các hàng 6,8,10 thì vừa đủ . Hỏi trường đó có bao nhiêu hs. giúp mk nh

Số hs của một trường là số có 3 chữ ...

Read more

Hỗn hợp X gồm H2 và C2H4 có tỉ khối so với H2 là 6,5. Cho 5,6 lít (đktc) vào bình kín có sẵn một ít bột nitơ. Đun nóng bình 1 ít thời gian thu được hỗ

Hỗn hợp X gồm H2 và C2H4 có tỉ khối ...

Read more

Hãy cho biết hệ thức giữa trọng lượng và khối lượng của cùng một vật.tên và đơn vị các đại lượng

Hãy cho biết hệ thức giữa trọng lượng và khối ...

Read more

viết ĐV nêu cảm nghỉ cuae e về ngoai hình của mẹ

viết ĐV nêu cảm nghỉ cuae e về ngoai hình ...

Read more