Những vấn đề liên quan đến việc gia tăng sử dụng ô tô cá nhân là gì? Làm thế nào những vấn đề này có thể được giải quyết? Mình đang cần gấp lắm ạ. Ít

By Amaya

Những vấn đề liên quan đến việc gia tăng sử dụng ô tô cá nhân là gì? Làm thế nào những vấn đề này có thể được giải quyết?
Mình đang cần gấp lắm ạ. Ít nhất là 5 vấn đề và giả pháp ạ
Viết một bình luận