Nước biển chứa 4% muối. Cần đổ thêm bao nhiêu gam nước biển để tỉ lệ muối trong dung dịch là 2%?

Photo of author

By Valerie

Nước biển chứa 4% muối. Cần đổ thêm bao nhiêu gam nước biển để tỉ lệ muối trong dung dịch là 2%?
Viết một bình luận