Nước biển có 4% là muối. Cần phải đổ bao nhiêu gam nước ( không chứa muối) vào 600 gam nước biển để được dung dịch có 3% muối? *

Photo of author

By Julia

Nước biển có 4% là muối. Cần phải đổ bao nhiêu gam nước ( không chứa muối) vào 600 gam nước biển để được dung dịch có 3% muối? *
Viết một bình luận