ở 20°c, độ tan của NaNO3 là 88g. xác định c%, cM của dung dịch bão hòa NaNO33 ở 20°c, biết D =1,2g

Photo of author

By Margaret

ở 20°c, độ tan của NaNO3 là 88g. xác định c%, cM của dung dịch bão hòa NaNO33 ở 20°c, biết D =1,2g
Leave a Comment