ở lớp 6b số h/s giỏi kì I bằng 2 phần 9 số h/s cả lớp . cuối năm học có thêm 5 h/s đạt loại giỏi nên số h/s giỏi băng 1 phần 3 số h/s cả lớp . tính s

Photo of author

By Raelynn

ở lớp 6b số h/s giỏi kì I bằng 2 phần 9 số h/s cả lớp . cuối năm học có thêm 5 h/s đạt loại giỏi nên số h/s giỏi băng 1 phần 3 số h/s cả lớp . tính số h/s của lớp
Viết một bình luận