Ở một loài thực vật, tính trạng chiều cao cây do một gen có hai alen nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định. Cho P thuần chủng cây cao lai với cây thấ

Photo of author

By Harper

Ở một loài thực vật, tính trạng chiều cao cây do một gen có hai alen nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định. Cho P thuần chủng cây cao lai với cây thấp được F1 đồng loạt cây cao, tiếp tục cho F1 tự thụ phấn được F2. Lấy ngẫu nhiên 2 cây ở F2. Tính xác suất để lấy được 1 cây cao và 1 cây thấp

0 bình luận về “Ở một loài thực vật, tính trạng chiều cao cây do một gen có hai alen nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định. Cho P thuần chủng cây cao lai với cây thấ”

 1. -Ta có: 

  P cây cao thuần chủng lai với cây thấp thu F1 đồng loạt cây cao => cây cao trội hoàn toàn so với thân thấp

  -Quy ước:

  +, gen A: thân cao                                           +, gen a: thân thấp

  – ta có sơ đồ lai

  P t/:                Cây cao              ×                    Cây thấp

                            AA                                              aa

  G :                       A                                                a

  F1:                              100%Aa ( Cây cao )

  Cho F1×F1:

  P F1:                Cây cao                ×                Cây cao

                               Aa                                         Aa

  G:                        A , a                                       A , a

  F2:      $\dfrac{1}{4}$ AA  :  $\dfrac{2}{4}$ Aa  :  $\dfrac{1}{4}$ aa

  TLKH:   3 cây cao : 1 cây thấp

  – Ta thấy: Nếu lấy ngẫu nhiên 2 cây F2 cho ra 1 cây cao và 1 cây thấp xảy ra 2 trường hợp:

  +, Trường hợp 1: Cây đầu tiên được lấy ra là cây cao, lần 2 là cây thấp:

                    $\dfrac{3}{4}$ × $\dfrac{1}{4}$ = $\dfrac{3}{16}$ 

  +, Trường hợp 2: Cây đầu tiên được lấy ra là cây thấp, lần 2 là cây cao:

                    $\dfrac{1}{4}$ × $\dfrac{3}{4}$ = $\dfrac{3}{16}$ 

  Kết hợp 2 trường hợp ta được xác suất được 1 cây cao và 1 cây thấp là

                          $\dfrac{3}{16}$ + $\dfrac{3}{16}$ = $\dfrac{3}{8}$ 

Viết một bình luận