ở một lớp học mối bàn xếp 4 học sinh thì có 5 học sinh chưa có chỗ ngồi . nếu xếp mối bàn 5 học sinh thì thừa ra một bàn . hỏi lớp đó có bao nhiêu bàn

Photo of author

By Maria

ở một lớp học mối bàn xếp 4 học sinh thì có 5 học sinh chưa có chỗ ngồi . nếu xếp mối bàn 5 học sinh thì thừa ra một bàn . hỏi lớp đó có bao nhiêu bàn và bao nhiều học sinh ?
Viết một bình luận