Ông A có một sân vườn hình chữ nhật chiều rộng kém chiều dài 6 m. Ông B có miếng đất trống sát nhà hình chữ nhật có chiều rộng 2m, chiều dài gấp 5 lầ

By Serenity

Ông A có một sân vườn hình chữ nhật chiều rộng kém chiều dài 6 m. Ông B có miếng đất trống sát nhà hình chữ nhật có chiều rộng 2m, chiều dài gấp 5 lần chiều rộng miếng đất nhà ông A. Biết rằng diện tích hai miếng đất đang nói của nhà ông A và ông B bằng nhau. Em hãy tính xem kích thước miếng đất nhà ông A như thế nào?
Đặt x là chiều dài nha

0 bình luận về “Ông A có một sân vườn hình chữ nhật chiều rộng kém chiều dài 6 m. Ông B có miếng đất trống sát nhà hình chữ nhật có chiều rộng 2m, chiều dài gấp 5 lầ”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Gọi chiều dài của sân vườn nhà ông A là x(x>6)

  =) Chiều dài sân vườn nhà ông A là x -6

  =)Chiều rộng sân vườn nhà ông B là 5(x-6)

  Diện tích sân vườn HCN của ông A là x(x-6)

  Diện tích sân vườn HCN của ông B là 2.5(x-6)

  Theo bài ra ta có diện tích 2 sân vườn bằng nhau =) x(x-6)=2.5(x-6)

  (=)x²-6x=10x-60

  (=)x²-16x+60=0

  (=)(x²-10x)-(6x-60)=0

  (=)x(x-10)-6(x-10)=0

  (=) (x-10)(x-6)=0

  =) x-10=0 hoặc x-6=0

  =)x=10 hoặc x=6(loại)

  =) x=10 m

  Chiều rộng của miếng đất là 10-6=4 m

  Trả lời
 2. Gọi chiều dài của sân vườn hình chữ nhật nhà ông A là: x (m) (6 < x)

  thì chiều rộng của sân vườn hình chữ nhật nhà ông A là: x – 6 (m)

  chiều dài của miếng đất hình chữ nhật nhà ông B gấp 5 lần chiều rộng miếng đất nhà ông A 

  nên chiều dài của miếng đất hình chữ nhật nhà ông B là: 5.(x – 6) (m)

  Vì diện tích hai miếng đất đang nói của nhà ông A và ông B bằng nhau nên ta có pt

       x.(x – 6) = 2.5.(x – 6)

  ⇔  x(x – 6) = 10.(x – 6)

  ⇔  x² – 6x = 10x – 60

  ⇔  x² – 6x – 10x + 60 = 0

  ⇔ (x² – 6x) – (10x – 60) = 0

  ⇔ x(x – 6) – 10.(x – 6) = 0

  ⇔ (x – 10).(x – 6) = 0

  ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}x-10 = 0\\x-6 = 0\end{array} \right.\) 

  ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}x=10(TM)\\x=6 (Loại)\end{array} \right.\) 

  Vậy chiều dài của sân vườn hình chữ nhật nhà ông A là 10m

         chiều rộng của sân vườn hình chữ nhật nhà ông A là: 10 – 6  = 4m

  Trả lời

Viết một bình luận