Ông A có một sân vườn hình chữ nhật chiều rộng kém chiều dài 6 m. Ông B có miếng đất trống sát nhà hình chữ nhật có chiều rộng 2m, chiều dài gấp 5 lầ

Photo of author

By Serenity

Ông A có một sân vườn hình chữ nhật chiều rộng kém chiều dài 6 m. Ông B có miếng đất trống sát nhà hình chữ nhật có chiều rộng 2m, chiều dài gấp 5 lần chiều rộng miếng đất nhà ông A. Biết rằng diện tích hai miếng đất đang nói của nhà ông A và ông B bằng nhau. Em hãy tính xem kích thước miếng đất nhà ông A như thế nào?
Đặt x là chiều dài nha
Leave a Comment