ớp 6a của một trường THCS có 40 học sinh kết quả xếp loại gồm 3 loại gỏi khá trung bình, số học sinh trung bình bằng 3/8 số học sinh cả lớp. số học si

By aikhanh

ớp 6a của một trường THCS có 40 học sinh kết quả xếp loại gồm 3 loại gỏi khá trung bình, số học sinh trung bình bằng 3/8 số học sinh cả lớp. số học sinh cả lớp số học sinh khá nămgf 120% số học sinh trung bình
a. Tính số học sinh giỏi của lớp
b. Biết số học sinh lớp 6a chiê,s 2/90 toàn trường.Tính số học sinh của trường đó
bÀI 2
a=5/15+5/35+5/63+…+5/73.75
NHANH NHA

0 bình luận về “ớp 6a của một trường THCS có 40 học sinh kết quả xếp loại gồm 3 loại gỏi khá trung bình, số học sinh trung bình bằng 3/8 số học sinh cả lớp. số học si”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Bài 1: 

   a/. Số học sinh trung bình của lớp 6A là: 

  40 . 3/8 = 15 (học sinh)

  Số học sinh khá của lớp 6A là: 

  15 . 120 : 100 = 18 (học sinh)

  Số học sinh giỏi của lớp 6A là: 

  40 – 15 – 18 = 7 (học sinh)

  b/. Số học sinh của trường đó là: 

  40 . 90 : 2 = 1 800 (học sinh)

  Bài 2: Xem hình ảnh đính kèm

  Trả lời
 2. Số học sinh trung bình là:

  `40 .3/8=15` học sinh

  Số học sinh khá là:

  `15xx120%=18` học sinh

  Tổng số học sinh giỏi và học sinh trung bình là:

  `15+18=33` học sinh

  Số học sinh giỏi là:

  `40-33=7` học sinh

  Số học sinh toàn trường là:

  `40:2/90=1 \ 800` học sinh

  Vậy số học sinh giỏi là `7` học sinh toàn trường là `1 \ 800` học sinh.

  `2`

  `A=5/15+5/35+5/63+…+5/73.75`

  `A=5/3.5+5/5.7+5/7.9+…+5/73.75`

  `(5A)/2=2/3.5+2/5.7+2/7.9+…+2/73.75`

  `(5A)/2=1/3-1/5+1/5-1/7+1/7-1/9+…+1/73-1/75`

  `(5A)/2=1/3-1/75`

  `(5A)/2=8/25`

  `(125A)/50=16/50`

  `125A=16`

  `A=16/125`

  Trả lời

Viết một bình luận