Ozon không tác dụng với chất nào sau đây: A. H2 B. Cu C. Ag D. Au

Photo of author

By Maria

Ozon không tác dụng với chất nào sau đây:
A. H2
B. Cu
C. Ag
D. Au
Leave a Comment