P(x) = 5×3 + 2×4 – x2 + 3×2 – x3 – 2×4 + 1 – 4×3. a) Thu gọn và xắp sếp các hạng tử của đa thức trên theo lũy thừa giảm của biến.

Photo of author

By Autumn

P(x) = 5×3 + 2×4 – x2 + 3×2 – x3 – 2×4 + 1 – 4×3.
a) Thu gọn và xắp sếp các hạng tử của đa thức trên theo lũy thừa giảm của biến.
Viết một bình luận