P(x) = 5×3 + 2×4 – x2 + 3×2 – x3 – 2×4 + 1 – 4×3. b) Tính P(1) và P(–1). c) Chứng tỏ rằng đa thức trên không có nghiệm Cho đa thức: P(x) = 5×3 + 2×4

Photo of author

By Elliana

P(x) = 5×3 + 2×4 – x2 + 3×2 – x3 – 2×4 + 1 – 4×3.
b) Tính P(1) và P(–1).
c) Chứng tỏ rằng đa thức trên không có nghiệm Cho đa thức: P(x) = 5×3 + 2×4 – x2 + 3×2 – x3 – 2×4 + 1 – 4×3.
Viết một bình luận