parabol và đường thẳng d không có điểm chung là điều kiện gì

Photo of author

By Isabelle

parabol và đường thẳng d không có điểm chung là điều kiện gì
Viết một bình luận