Part 9 You cannot be at the railway station when you fathwr arrives there You friend is going to meet him for you Write a note to your friend. Say :

Photo of author

By Arya

Part 9
You cannot be at the railway station when you fathwr arrives there
You friend is going to meet him for you
Write a note to your friend.
Say :
-When your father will arrive
-What he looks like
-What he Will be wearing.
Write 25-35 words
Write Your note on the answer sheet
Các bạn nhớ dịch anh sang việt cho mk nhé

0 bình luận về “Part 9 You cannot be at the railway station when you fathwr arrives there You friend is going to meet him for you Write a note to your friend. Say :”

 1. dịch:

  Phần 9:

  Bạn không thể nào ở trong nhà ga khi bạn đến đó.

  Bạn của tôi sẽ gặp anh ấy vì tôi.

  Viết một ghi chú cho bạn bè của mình.

  Nói:

  Lúc nào bố bạn đến

  Anh ấy trông thế nào

  Anh ta sẽ mặc gì

  Viết 25-35 từ.

  Viết ghi chú của tôi vào phiếu trả lời.

  Chúc bạn học tốt.

  Nocopy#

 2. Phần 9
    Bạn không thể ở nhà ga khi bạn đến đó
  Bạn của bạn sẽ gặp anh ấy vì bạn
  Viết một ghi chú cho bạn bè của bạn.
  Nói :
  -Khi nào bố bạn sẽ đến
  – Anh ấy trông như thế nào
  – Anh ấy sẽ mặc gì.
  Viết 25-35 từ
  Viết ghi chú của bạn vào phiếu trả lời

Viết một bình luận