PHẦN I. TRẮC NGHIỆM Câu 1: Tìm số thích hợp điền vào chỗ chấm: 77 x 77 = 77 x 7 + 77 + 77 x ….. A. 77 B. 70 C. 69 D. 7 Câu 2: Tìm số tự nhiên x s

Photo of author

By Daisy

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Tìm số thích hợp điền vào chỗ chấm: 77 x 77 = 77 x 7 + 77 + 77 x …..
A. 77 B. 70 C. 69 D. 7
Câu 2: Tìm số tự nhiên x sao cho: 9 < x x 3,5 < 11 A. x = 1 B. x = 3 C. x = 2 D. x = 4 Câu 3. Tìm 24 % của 240: A. 56 B. 56,7 C. 5,76 D. 57,6 Câu 4: Một quả bóng rơi từ độ cao 81m xuống mặt nền rồi nó nẩy lên lần 1 bằng độ cao so với độ cao ban đầu; rồi lại nẩy lên 2 bằng độ cao so với độ cao nẩy lên lần 1. Quả bóng nẩy lên lần 3 bằng độ cao so với độ cao nẩy lên lần 2. Hỏi quả bóng nảy lên lần 3 cao bao nhiêu mét? A. 36 m B. 24 m C. 54 m D. 27 m Câu 5: An đo chính xác ba cạnh của một hình chữ nhật và nhận được kết quả là 88cm. Bình cũng đo chính xác ba cạnh của chính hình chữ nhật ấy và nhận được kết quả là 80cm. Tìm chu vi hình chữ nhật đó? A. 112cm B. 122cm C. 126m D. 120cm Câu 6: Biết 1/2 tuổi của Hồng hồi 6 năm trước bằng 1/5 tuổi của Hồng 6 năm tới. Hiện nay Hồng bao nhiêu tuổi? A. 14 tuổi B. 12 tuổi C. 8 tuổi D. 6 tuổi
Viết một bình luận