phân tích đa thức thành nhân tử 12y-9x^2+36-3x^2y

By Camila

phân tích đa thức thành nhân tử 12y-9x^2+36-3x^2y
Viết một bình luận