phân tích đa thức thành nhân tử a, x^4+x^3+x+1

Photo of author

By Katherine

phân tích đa thức thành nhân tử
a, x^4+x^3+x+1
Viết một bình luận