Phân tích đa thức thành nhân tử: (a+b+c)^3 – 4(a^3 + b^3 + c^3) – 12abc bằng cách đổi biến đặt : a+b = m,a- b = n

Photo of author

By Emery

Phân tích đa thức thành nhân tử:
(a+b+c)^3 – 4(a^3 + b^3 + c^3) – 12abc bằng cách đổi biến đặt : a+b = m,a- b = n
Leave a Comment