Phân tích đa thức thành nhân tử xy(x+y)-yz(y+z)-zx(z-x)

Photo of author

By Alexandra

Phân tích đa thức thành nhân tử
xy(x+y)-yz(y+z)-zx(z-x)
Viết một bình luận