phân tích thành nhân tử x(x + 4)(x + 6)(x + 10) + 128

Photo of author

By Josie

phân tích thành nhân tử
x(x + 4)(x + 6)(x + 10) + 128
Leave a Comment